Tháng Mười 19, 2021

Mô biểu bì có đặc điểm

Mô biểu bì có đặc điểm
A. gồm các cấu trúc có cùng chức năng.
B. gồm các cấu trúc trong tế bào có cấu tạo gần giống nhau.
C. gồm các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định.
D. gồm các tế bào xếp sít nhau có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết.

Hướng dẫn

Mô biểu bì gồm các tế bào xếp sít nhau, có vai trò bảo vệ, hấp thụ hoặc tiết
Đáp án cần chọn là: D