Tháng Mười 22, 2021

Một tinh nguyên bào của ruồi giấm (2n = 8) nguyên phân liên tiếp 4 lần. Sau đó các tinh nguyên bào con đều tham gia giảm phân để tạo giao tử. Số giao tử được tạo ra là bao nhiêu ?

Một tinh nguyên bào của ruồi giấm (2n = 8) nguyên phân liên tiếp 4 lần. Sau đó các tinh
nguyên bào con đều tham gia giảm phân để tạo giao tử. Số giao tử được tạo ra là bao nhiêu ?
A. 16
B. 32
C. 64
D. 128

Hướng dẫn

1 tế bào sinh tinh nguyên phân 4 lần tạo ra 2$^{4}$ = 16 tế bào con
16 tế bào tham gia giảm phân tạo 16 ×4 = 64 tinh trùng
Đáp án cần chọn là: C