Tháng Mười 17, 2021

Loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ ?

Loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ ?
1. Xung thần kinh li tâm
2. Xung thần kinh li tâm điều chỉnh
3. Xung thần kinh thông báo ngược
4. Xung thần kinh hướng tâm
A. 1, 2
B. 2, 3
C. 1, 4
D. 1, 3

Hướng dẫn

Xung thần kinh li tâm điều chỉnh và xung thần kinh thông báo ngược không xuất hiện trong một
cung phản xạ.
Đáp án cần chọn là: B