Tháng Mười Một 28, 2021

Loại văn tự nào phát triển sớm nhất ở Ấn Độ?

Loại văn tự nào phát triển sớm nhất ở Ấn Độ?

A. Chữ Brahmi – chữ Phạn

B. Chữ Brahmi – chữ Pali

C. Chữ Phạn và kí tự Latinh

D. Chữ Pali và kí tự Latinh

Hướng dẫn

Người Ấn Độ sớm đã có chữ viết, như chữ cổ vùng sông Ấn từ năm 3000 TCN, chữ cổ vùng sông Hằng có thể có từ 1000 năm TCN. Ban đầu là kiểu chữ đơn sơ Brahmi, rồi nâng nên sáng tạo thành chữ Phạn (Sancrit).

→ Chữ Brahmi – chữ Phạn loai văn tự phát triển sớm nhất ở Ấn Độ.

Đáp án cần chọn là: A