Tháng Ba 31, 2023

Khi x = 12, giá trị của biểu thức (x – 8).(x + 7) là số nào trong bốn số sau:

Khi x = 12, giá trị của biểu thức (x – 8).(x + 7) là số nào trong bốn số sau:

A. -100

B. 100

C. -96

D. -196

Hướng dẫn

Thay x = 12 vào biểu thức (x – 8).(x + 7) ta được:

(-12 – 8).(-12 + 7) = (-20).(-5) = 20.5 = 100

Chọn đáp án B.