Tháng Ba 21, 2023

Khi ở Pháp, Bác Hồ đã lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Tại sao Bác không lấy họ khác mà lại lấy họ Nguyễn? Đáp: Bác Hồ lấy họ Nguyễn vì 2 lý do: Do họ Nguyễn là họ lớn nhất, người Việt đa số có họ Nguyễn Bác Hồ họ Nguyễn.

Khi ở Pháp, Bác Hồ đã lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Tại sao Bác không lấy họ khác mà lại lấy họ Nguyễn?

Đáp: Bác Hồ lấy họ Nguyễn vì 2 lý do:

Do họ Nguyễn là họ lớn nhất, người Việt đa số có họ Nguyễn

Bác Hồ họ Nguyễn.