Tháng Mười 19, 2021

Khi không có kích thích của thức ăn, cơ quan nào dưới đây không tiết ra dịch tiêu hoá ?

Khi không có kích thích của thức ăn, cơ quan nào dưới đây không tiết ra dịch tiêu hoá ?
A. Tuỵ
B. Gan
C. Ruột non
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Khi không có kích thích của thức ăn, ruột non không tiết ra dịch tiêu hoá
Đáp án cần chọn là: C