Tháng Mười 26, 2021

Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu

Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu
A. đóng tâm vị.
B. mở môn vị.
C. đóng môn vị.
D. mở tâm vị.

Hướng dẫn

Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu đóng môn vị.
Đáp án cần chọn là: C