Tháng Mười 26, 2021

Thành ruột non được cấu tạo từ mấy lớp cơ ?

Thành ruột non được cấu tạo từ mấy lớp cơ ?
A. 1 loại
B. 4 loại
C. 3 loại
D. 2 loại

Hướng dẫn

Thành ruột non được cấu tạo từ 2 lớp cơ.
Đáp án cần chọn là: D