Tháng Mười 26, 2021

Khi dư thừa, hoocmôn ơstrôgen sẽ tác động ngược lên thuỳ trước tuyến yên và kìm hãm quá trình tiết

Khi dư thừa, hoocmôn ơstrôgen sẽ tác động ngược lên thuỳ trước tuyến yên và kìm hãm quá trình
tiết
A. FSH.
B. TSH.
C. MSH.
D. ACTH.

Hướng dẫn

Khi dư thừa, hoocmôn ơstrôgen sẽ tác động ngược lên thuỳ trước tuyến yên và kìm hãm quá trình
tiết FSH.
Đáp án cần chọn là: A