Tháng Mười 26, 2021

Hoocmôn nào dưới đây có khả năng chuyển hoá glixêrin, axit amin thành glucôzơ ?

Hoocmôn nào dưới đây có khả năng chuyển hoá glixêrin, axit amin thành glucôzơ ?
A. Glucagôn
B. Insulin
C. Cooctizôn
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Cooctizôn có khả năng tạo glucose từ protein và lipit.
Đáp án cần chọn là: C