Tháng Mười 23, 2021

Hoocmôn nào dưới đây không tham gia vào cơ chế điều hoà đường huyết khi đường huyết giảm?

Hoocmôn nào dưới đây không tham gia vào cơ chế điều hoà đường huyết khi đường huyết
giảm?
A. Glucagôn
B. Insulin
C. Cooctizôn
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Cooctizôn có khả năng tạo glucose từ protein và lipit.
Đáp án cần chọn là: C