Tháng Bảy 4, 2022

Khi đảng ủy cơ sở biểu quyết đề nghị kỷ luật khai trừ đối với đảng viên thì phải được sự đồng ý của bao nhiêu đồng chí đảng ủy viên?

Khi đảng ủy cơ sở biểu quyết đề nghị kỷ luật khai trừ đối với đảng viên thì phải được sự đồng ý của bao nhiêu đồng chí đảng ủy viên?

A. 1/2.

B. Trên 1/2.

C. 2/3

D. Trên 2/3.

Chọn đáp án là D