Tháng Mười 19, 2021

: Kết thúc quá trình nguyên phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:

: Kết thúc quá trình nguyên phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:
A. Lưỡng bội ở trạng thái đơn
B. Lưỡng bội ở trạng thái kép
C. Đơn bội ở trạng thái đơn
D. Đơn bội ở trạng thái kép

Hướng dẫn

Kết thúc quá trình nguyên phân, mỗi tế bào con có bộ NST lưỡng bội (2n) ở trạng thái đơn.
Đáp án cần chọn là: A