Tháng Mười 22, 2021

: NST ở trạng thái duỗi xoắn nhiều nhất ở

: NST ở trạng thái duỗi xoắn nhiều nhất ở
A. kì đầu của nguyên phân.
B. kì giữa của phân bào.
C. kì sau của phân bào.
D. kì cuối của nguyên phân.

Hướng dẫn

Ở kỳ cuối của nguyên phân, các NST dãn xoắn nhiều nhất
Đáp án cần chọn là: D