Tháng Mười 22, 2021

Trạng thái của NST ở kì cuối của quá trình nguyên phân như thế nào?

Trạng thái của NST ở kì cuối của quá trình nguyên phân như thế nào?
A. Đóng xoắn cực đại
B. Bắt đầu đóng xoắn
C. Dãn xoắn
D. Bắt đầu tháo xoắn

Hướng dẫn

Ở kì cuối của quá trình nguyên phân, NST dãn xoắn.
Đáp án cần chọn là: C