Tháng Mười 17, 2021

Các tế bào con tạo ra qua nguyên phân có bộ NST như thế nào so với tế bào mẹ?

Các tế bào con tạo ra qua nguyên phân có bộ NST như thế nào so với tế bào mẹ?
A. Giống hoàn toàn mẹ
B. Giảm đi một nửa so với mẹ
C. Gấp đôi so với mẹ
D. Gấp ba lần so với mẹ

Hướng dẫn

Kết thúc quá trình nguyên phân từ 1 tế bào mẹ có bộ NST 2n→2 tế bào con giống nhau và giống
tế bào mẹ có bộ NST 2n.
Đáp án cần chọn là: A