Tháng Mười 17, 2021

Nguyên phân tạo ra loại tế bào nào ?

Nguyên phân tạo ra loại tế bào nào ?
A. Tế bào có bộ NST 2n.
B. Giao tử có bộ NST n.
C. Tinh trùng có bộ NST n.
D. Trứng có bộ NST n.

Hướng dẫn

Nguyên phân tạo ra các tế bào có bộ NST được giữ nguyên giống với tế bào ban đầu (2n) có ở các
tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.
Đáp án cần chọn là: A