Tháng Mười 22, 2021

: Trong quá trình phân chia tế bào, thoi phân bào có vai trò gì ?

: Trong quá trình phân chia tế bào, thoi phân bào có vai trò gì ?
A. Là nơi xảy ra sự tự nhân đôi của ADN.
B. Là nơi xảy ra sự tự nhân đôi của NST.
C. Giúp NST phân chia về hai cực của tế bào.
D. Là nơi hình thành ti thể.

Hướng dẫn

Thoi phân bào gắn vào tâm động để khi sợi tơ co rút sẽ kéo các NST di chuyển về các cực của tế bào
Đáp án cần chọn là: C