Tháng Sáu 5, 2023

Kết quả phân tích đa thức \(6{{x}^{2}}y-12x{{y}^{2}}\) là:

Kết quả phân tích đa thức \(6{{x}^{2}}y-12x{{y}^{2}}\) là:

A. \(6xy\left( {x – 2y} \right)\)

B. \(6xy\left( {x – y} \right)\)

C. \(6xy\left( {x + 2y} \right)\)

D. \(6xy\left( {x + y} \right)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

\(6{x^2}y – 12x{y^2} = 6xy.x – 6xy.2y = 6xy\left( {x – 2y} \right)\)

Chọn A