Tháng Ba 24, 2023

Kết quả của phép tính (-187) + 135 + 187 + (-134) là

Kết quả của phép tính (-187) + 135 + 187 + (-134) là

A. 1

B. 0

C. -1

D. -269

Hướng dẫn

Ta có:

(-187) + 135 + 187 + (-134) = [(-187) + 187] + [135 + (-134)] = 0 + 1 = 1

Chọn đáp án A.