Tháng Sáu 5, 2023

Kết quả của phép chia: \(\left( {{x^4} + 3{x^3} + 3{x^2} + 3x – 2} \right):\left( {{x^2} + 2x – 1} \right)\)

Kết quả của phép chia:

\(\left( {{x^4} + 3{x^3} + 3{x^2} + 3x – 2} \right):\left( {{x^2} + 2x – 1} \right)\)

A. \(x^2 – x – 2\)

B. \(x^2 + x – 2\)

C. \(x^2 + x + 2\)

D. \(x^2 – x + 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

Chọn C.