Tháng Năm 28, 2023

Kết quả của phép chia: \(\left( {5{x^4} – 2{x^3} – 9{x^2} + 7x – 2} \right):\left( {{x^2} – 2} \right)\)

Kết quả của phép chia:

\(\left( {5{x^4} – 2{x^3} – 9{x^2} + 7x – 2} \right):\left( {{x^2} – 2} \right)\)

A. \(5x^2 – 2x – 1\)

B. \(5x^2 – 2x + 1\)

C. \(5x^2 + 2x + 1\)

D. \(5x^2 + 2x – 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

Chọn B.