Tháng Năm 28, 2023

Kết quả của phép chia \(15{x^6}{y^2}:\left( {5{x^3}y} \right)\) là

Kết quả của phép chia \(15{x^6}{y^2}:\left( {5{x^3}y} \right)\) là

A. \(3xy\)

B. \(3{x^3}y\)

C. \({x^3}y\)

D. \({x^2}y\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Lấy hệ số chia hệ số; lấy lũy thừa từng biến chia cho lũy thừa của biến tương ứng; nhân các kết quả.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(15{x^6}{y^2}:\left( {5{x^3}y} \right)\)\( = \left( {15:5} \right).{x^{6 – 3}}.{y^{2 – 1}} = 3{x^3}y\)

Chọn B.