Tháng Ba 21, 2023

Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ đưới đây:

Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ đưới đây:

A. A, O, D và B, O, C

B. A, O, B và C, O, D

C. A, O, C và B, O, D

D. A, O, C và B, O, A

Hướng dẫn

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là: A, O, C và B, O, D

Chọn đáp án C.