Tháng Sáu 9, 2023

Hình thang \(ABCD\) có \(\hat D = {80^0},\hat B = {50^0},\hat C = {100^0}\) . Số đo góc \(\widehat A\) là:

Hình thang \(ABCD\) có \(\hat D = {80^0},\hat B = {50^0},\hat C = {100^0}\) . Số đo góc \(\widehat A\) là:

A. \({140^0}\)

B. \({130^0}\)

C. \({70^0}\)

D. \({120^0}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

Trong hình thang \(ABCD\) có:

\(\hat A = {360^0} – \left( {\hat B + \hat C + \hat D} \right) = {360^0} – \left( {{{80}^0} + {{50}^0} + {{100}^0}} \right) = {130^0}\)

Chọn B.