Tháng Mười 22, 2021

: Hình thái nhiễm sắc thể ở kỳ sau của quá trình nguyên phân là :

: Hình thái nhiễm sắc thể ở kỳ sau của quá trình nguyên phân là :
A. Đóng xoắn.
B. Xoắn cực đại có hình chữ V
C. Xoắn cực đại có hình chữ V tách nhau ở tâm động.
D. Xoắn cực đại có hình chữ V dính nhau ở tâm động.

Hướng dẫn

Ở kỳ sau của quá trình nguyên phân NST xoắn cực đại có hình chữ V tách nhau ở tâm động.
Đáp án cần chọn là: C