Tháng Mười 22, 2021

Trong nguyên phân, NST phân li về 2 cực tế bào ở kì nào ?

Trong nguyên phân, NST phân li về 2 cực tế bào ở kì nào ?
A. Kì đầu
B. Kì cuối
C. Kì sau
D. Kì giữa

Hướng dẫn

Ở kì sau, mỗi NST kép tách nhau thành 2 NST đơn và di chuyển về hai cực của tế bào.
Đáp án cần chọn là: C