Tháng Mười 19, 2021

: Hình dưới đây minh hoạ cho thời điểm nào của giảm phân ở tế bào động vật có 2n = 4?

: Hình dưới đây minh hoạ cho thời điểm nào của giảm phân ở tế bào động vật có 2n = 4?
A. Đang ở kì giữa của nguyên phân.
B. Đang ở kì giữa của giảm phân I.
C. Đang ở kì giữa của giảm phân II.
D. Đang ở kì đầu của nguyên phân.

Hướng dẫn

Hình trên mô tả về quá trình giảm phân → loại A,D; các NST kép xếp 1 hàng ở MPXĐ nên đây là kỳ
giữa GP II
Đáp án cần chọn là: C