Tháng Mười 17, 2021

: Hình dưới đây minh hoạ cho thời điểm nào của giảm phân ở tế bào động vật có 2n = 4?

: Hình dưới đây minh hoạ cho thời điểm nào của giảm phân ở tế bào động vật có 2n = 4?
A. Chuẩn bị nguyên phân, đang ở kì trung gian.
B. Đang ở kì đầu của nguyên phân.
C. Đang ở kì trung gian trước giảm phân I.
D. Đang ở kì đầu của giảm phân II.

Hướng dẫn

Ta thấy trong mỗi tế bào có n = 2 NST kép, màng nhân dần tiêu biến, hình thành thoi phân bào,
đây là diễn biến ở kỳ đầu của GP II
Đáp án cần chọn là: D