Tháng Mười Một 28, 2021

Hãy xác định các sản phẩm thu được khi dẫn 4,48 lít (đktc) khí CO$_{2}$ vào 427,5 gam dung dịch Ba(OH)$_{2}$ 6 %. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

Hãy xác định các sản phẩm thu được khi dẫn 4,48 lít (đktc) khí CO$_{2}$ vào 427,5 gam dung dịch Ba(OH)$_{2}$ 6 %. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

Phương pháp giải:

Xét tỷ lệ \(T = \frac{{{n_{O{H^ – }}}}}{{{n_{C{O_2}}}}}\)

+ Nếu T < 1 → tạo thành muối \(HCO_3^ – \) và CO$_{2}$ dư

+ Nếu T = 1 → tạo thành muối \(HCO_3^ – \)

+ Nếu 1 < T < 2 → tạo thành 2 muối \(HCO_3^ – \)và \(CO_3^{2 – }\)

+ Nếu T = 2 → tạo thành muối \(CO_3^{2 – }\)

+ Nếu T > 2 → tạo thành muối \(CO_3^{2 – }\)và OH$^{-}$ dư

Lời giải chi tiết:

\({n_{C{O_2}}} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,\,mol\)

\({m_{Ba{{(OH)}_2}}} = \frac{{427,5.6\% }}{{100\% }} = 25,65\,\,gam \to {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = \frac{{25,65}}{{171}} = 0,15\,\,mol\)

\( \to {n_{O{H^ – }}} = 2{n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 2.0,15 = 0,3\,\,mol\)

Vì \(1 < \frac{{{n_{O{H^ – }}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = \frac{{0,3}}{{0,2}} = 1,5 < 2 \to \)phản ứng sinh ra 2 muối

PTHH:

\(2C{O_2} + Ba{(OH)_2} \to Ba{(HC{O_3})_2}\)

\(C{O_2} + Ba{(OH)_2} \to BaC{{\rm{O}}_3} + {H_2}O\)