Tháng Bảy 7, 2022

Hãy tìm 1 câu tục ngữ, ca dao đồng nghĩa với câu tục ngữ sau: “Yêu ai, yêu cả đường đi Ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng” “Thương nhau trái ấu cũng tròn Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”

Hãy tìm 1 câu tục ngữ, ca dao đồng nghĩa với câu tục ngữ sau:

Yêu ai, yêu cả đường đi

Ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng”

Thương nhau trái ấu cũng tròn

Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”