Tháng Ba 31, 2023

Hãy cho biết tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng là tỉnh nào? Tỉnh Phước Long (ngày 06/01/1975)

Hãy cho biết tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng là tỉnh nào?

Tỉnh Phước Long (ngày 06/01/1975)