Tháng Ba 29, 2023

Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai? a) Góc có số đo 135° là góc nhọn. b) Góc có số đo 90° là góc bẹt. c) Góc có số đo 180° là góc tù. d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc có số đo 180° là góc tù.

d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

Hướng dẫn

Các câu sai là:

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc có số đo 180° là góc tù.

Các câu đúng là:

d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt