Tháng Tư 15, 2024

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ:

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ:

A. 50°

B. 40°

C. 60°

D. 130°

Hướng dẫn

Góc trên hình có số đo 50°

Chọn đáp án A.