Tháng Ba 5, 2024

Cho hình vẽ sau, tia SC nằm giữa mấy cặp tia?

Cho hình vẽ sau, tia SC nằm giữa mấy cặp tia?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Dựa vào hình vẽ ta thấy:

Tia SC nằm giữa hai tia SA và SD

Tia SC nằm giữa hai tia SB và SD

Tia SC nằm giữa hai tia SA và SE

Tia SC nằm giữa hai tia SB và SE

Vậy tia SC nằm giữa 4 cặp tia

Chọn đáp án D