Tháng Ba 24, 2023

Gọi C là điểm nằm giữa hai điểm A và B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng A B. Vẽ ba tia OA, OB, O C. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Gọi C là điểm nằm giữa hai điểm A và

B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng A

B. Vẽ ba tia OA, OB, O

C. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

A. OA

B. OB

C. OC

D. Không xác định được

Hướng dẫn

Vì C nằm giữa A và B nên tia OC cắt đoạn AB tại C

Suy ra, tia OC nằm giữa hai tia OA và OB

Chọn đáp án C