Tháng Ba 1, 2024

Cho hai tia OA, OB không đối nhau. Gọi C là điểm nằm giữa A, B. Vẽ điểm D sao cho B nằm giữa A và D. Đọc tên các tia nằm giữa hai tia khác?

Cho hai tia OA, OB không đối nhau. Gọi C là điểm nằm giữa A,

B. Vẽ điểm D sao cho B nằm giữa A và

D. Đọc tên các tia nằm giữa hai tia khác?

A. OC và OB

B. OD và OA

C. OA và OB

D. OC và OD

Hướng dẫn

Vì C nằm giữa A và B nên tia OC cắt đoạn AB tại

C. Vậy tia OC nằm giữa hai tia OA và OB.

Vì B nằm giữa A và D nên tia OB cắt đoạn AD tại B. Vậy tia OB nằm giữa hai tia OA và OD.

Vì C nằm giữa A và B, B nằm giữa A và D nên B nằm giữa C và D

Suy ra, tia OB cắt đoạn CD tại B nên tia OB nằm giữa hai tia OC và OD.

Vậy các tia nằm giữa hai tia khác là OC và OB

Chọn đáp án A