Tháng Ba 21, 2023

Hãy cho biết ai là người sáng tạo mẫu huy hiệu Đoàn và ai là người duyệt mẫu huy hiệu đó? Đáp: Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận (1915 tại chiến khu Việt Bắc). Bác Hồ duyệt mẫu huy hiệu đó.

Hãy cho biết ai là người sáng tạo mẫu huy hiệu Đoàn và ai là người duyệt mẫu huy hiệu đó?

Đáp: Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận (1915 tại chiến khu Việt Bắc). Bác Hồ duyệt mẫu huy hiệu đó.