Tháng Ba 3, 2024

Hãy cho biết tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ mấy đã ra nghị quyết đổi tên Đoàn thành Đoàn TNCS HCM. Đáp: Hội nghị BCH Trung ương đoàn thứ 23 (mở rộng) (Ngày 21/12/1976)

Hãy cho biết tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ mấy đã ra nghị quyết đổi tên Đoàn thành Đoàn TNCS HCM.

Đáp: Hội nghị BCH Trung ương đoàn thứ 23 (mở rộng) (Ngày 21/12/1976)