Tháng Ba 24, 2023

Hậu quả của đột biến gen là:

Hậu quả của đột biến gen là:
A. Tạo ra đặc điểm di truyền mới có lợi cho bản thân sinh vật
B. Làm tăng khả năng thích nghi với cơ thể với môi trường sống
C. Thường gây hại cho bản thân sinh vật
D. Cả 3 hậu quả nêu trên

Hướng dẫn

Hậu quả của đột biến gen là thường gây hại cho bản thân sinh vật.
Đáp án cần chọn là: C