Tháng Mười 25, 2021

Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là

Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là
A. có hại cho cá thể.
B. có lợi cho cá thể.
C. làm cho cá thể có ưu thế so với bố, mẹ.
D. không có hại cũng không có lợi cho cá thể.

Hướng dẫn

Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là có hại cho cá thể.
Đáp án cần chọn là: A