Tháng Mười Hai 6, 2023

Alen đột biến luôn biểu hiện ra kiểu hình khi

Alen đột biến luôn biểu hiện ra kiểu hình khi
A. alen đột biến trong tế bào sinh dục.
B. alen đột biến trong tế bào sinh dưỡng.
C. alen đột biến là alen trội.
D. alen đột biến hình thành trong nguyên phân.

Hướng dẫn

Alen đột biến luôn biểu hiện ra kiểu hình khi alen đột biến là alen trội
Đáp án cần chọn là: C