Tháng Hai 7, 2023

Giá trị nào của x thỏa mãn x – 589 = (-335)

Giá trị nào của x thỏa mãn x – 589 = (-335)

A. x = -452

C. x = 542

B. x = -254

D. x = 254

Hướng dẫn

x – 589 = (-335)

⇔ x = (-335) + 589

⇔ x = +(589 – 335)

⇔ x = 254

Chọn câu D