Tháng Ba 24, 2023

Giá trị của x thỏa mãn -2(x – 5) < 0 là:

Giá trị của x thỏa mãn -2(x – 5) < 0 là:

A. x = 3

B. x = 4

C. x = 5

D. x = 6

Hướng dẫn

Khi x > 5 thì x – 5 > 0 nên -2(x – 5) < 0

Trong bốn đáp án trên chỉ có x = 6 > 5

Chọn đáp án D