Tháng Ba 24, 2023

Giá trị của biểu thức (x – 2)(x – 3) tại x = -1 là:

Giá trị của biểu thức (x – 2)(x – 3) tại x = -1 là:

A. – 12

B. 12

C. – 2

D. 2

Hướng dẫn

Thay x = -1 vào biểu thức ta được:

(x – 2)(x – 3) = (-1 – 2)(-1 – 3) = (-3).(-4) = 12

Chọn đáp án B