Tháng Ba 24, 2023

Thực hiện các phép tính sau a) (-4).2.6.25.(-7).5 b) 16(38 – 2) – 38(16 – 1)

Thực hiện các phép tính sau

a) (-4).2.6.25.(-7).5

b) 16(38 – 2) – 38(16 – 1)

Hướng dẫn

a) Ta có: (-4).2.6.25.(-7).5 = [(-4).25].(2.5).[6.(-7)]

= (-100).10.(-42) = (-1000).(-42)

= 42000

b) Ta có: 16(38 – 2) – 38(16 – 1) = 16.38 – 16.2 – 38.16 + 38

= (16.38 – 38.16) + 38 – 16.2

= 0 + 38 – 32 = 6