Tháng Hai 7, 2023

Giá trị của biểu thức a + (-45) với a = -25 là:

Giá trị của biểu thức a + (-45) với a = -25 là:

A. -70

C. -15

B. -25

D. -10

Hướng dẫn

a + (-45) với a = -25

(-25) + (-45) = – (25 + 45) = – 70

Chon câu A