Tháng Ba 1, 2024

Giá trị của biểu thức (-63).(1-299) – 299.63 là:

Giá trị của biểu thức (-63).(1-299) – 299.63 là:

A. – 63

B. 63

C. – 53

D. 53

Hướng dẫn

Ta có:

(-63).(1-299) – 299.63 = (-63).1 + (-63).(-299) – 299.63

= -63 + 63.299 – 63.299 = -63

Chọn đáp án A