Tháng Sáu 1, 2023

Giá trị của phân thức: \(\frac{{x + 2}}{{{x^2} – 4}}\) không xác định tại các giá trị của biến \(x\) là:

Giá trị của phân thức: \(\frac{{x + 2}}{{{x^2} – 4}}\) không xác định tại các giá trị của biến \(x\) là:

A. \(x \ne \pm 2\)

B. \(x \ne 2\)

C. \(x = \pm 2\)

D. \(x = 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Phân thức được xác định khi và chỉ khi mẫu khác 0.

Lời giải chi tiết:

Phân thức \(\frac{{x + 2}}{{{x^2} – 4}}\) được xác định khi và chỉ khi \({x^2} – 4 \ne 0 \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right) \ne 0 \Leftrightarrow x \ne \pm 2\)

Vậy phân thức không xác định tại \(x = \pm 2\).

Chọn C